CHO VAY ĐẦU TƯ QUA APP – ĐẦU TƯ NHẬN LÃI

BRAND: Thiên Nam

OBJECTIVE:

Tư vấn mô hình phát triển giải pháp vốn và huy động vốn vào dự án.

Kiện toàn bộ nhận diện thương hiệu cho tập đoàn.

TIMELINE:

01.2022 – 02.2022

THIEN NAM 2
THIÊN NAM