CHO VAY ĐẦU TƯ QUA APP – ĐẦU TƯ NHẬN LÃI

BRAND: VsetGroup

OBJECTIVE:

Mô hình tích lũy nhận VÀNG qua app.

Xây dựng mô hình app và thực thi chiến lược marketing cho dự án.

TIMELINE:

01.2022 – 01.2023.

VSJ GOLD